Przejdź do treści

Polityka energetyczna

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Dnia 7.08.2015 r. projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych, które trwały do  18.09.2015 r. Projekt dokumentu zasadniczego wraz z załącznikami (część prognostyczna, ocena realizacji dotychczasowej polityki energetycznej państwa, program działań wykonawczych na 4 lata i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) oraz sposób przekazywania uwag zostały zamieszczone na BIP ME (patrz poniżej).

Wstępny projekt dokumentu zasadniczego, części prognostycznej oraz oceny realizacji dotychczasowej polityki energetycznej państwa zostały skierowane do wstępnych konsultacji społecznych w sierpniu 2014 r.  podsumowanie.

Cel główny polityki energetycznej stanowi tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, przyczyniającego się do rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Wyznaczono trzy cele operacyjne, mające służyć realizacji celu głównego: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju; zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej w ramach rynku wewnętrznego energii UE; ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

 

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku (wersja z 07.08.2015) pobierz plik

Projekt Oceny realizacji poprzedniej polityki energetycznej (wersja z 07.08.2015) pobierz plik

Projekt Programu działań wykonawczych (wersja z 07.08.2015) pobierz plik

Projekt Wniosków z analiz prognostycznych (wersja z 07.08.2015) pobierz plik

Projekt Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (wersja z 07.08.2015) pobierz plik

 ***

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Ministerstwo Gospodarki uprzejmie informuje, że w dniu 10 listopada 2009 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.

Uchwała Rady Ministrów nr 202/2009 w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku
(pobierz plik .pdf)

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
(pobierz plik .pdf)

Załącznik 1- Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku
(pobierz plik .pdf)

Załącznik 2 - Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku
(pobierz plik .pdf)

Załącznik 3 - Program działań wykonawczych na lata 2009 – 2012
(pobierz plik .pdf)

Załącznik 4 – Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania polityki energetycznej na środowisko
(pobierz plik .pdf)

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku- załącznik do uchwały 157/2010 Rady Ministrów z dnia 29 września 2010 roku

(pobierz plik .pdf)

Energy Policy of Poland until 2030
(pobierz plik .pdf)

Appendix 1: Assessment of implementation of energy policy since 2005 onwards
(pobierz plik .pdf)

Appendix 2: Projection of demand for fuels and energy until 2030
(pobierz plik .pdf)

Appendix 3: Action plan for the years 2009–2012
(pobierz plik .pdf)

Appendix 4: Conclusions from the strategic environmental impact assessment of energy policy
(pobierz plik .pdf)

Raport z wyników konsultacji społecznych projektu polityki energetycznej Polski do 2030 roku
(pobierz plik .pdf)

Do udostępnienia poniższych materiałów nie stosuje się zasad licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
(pobierz plik .pdf)

Copyright © Ministerstwo GospodarkiWykaz pytań i uwag zgłaszanych przez zainteresowane osoby i podmioty podczas konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Polityki energetycznej Polski do 2030 roku
(pobierz plik .pdf)
***
Informacje na temat realizacji Polityki eneregtycznej Polski do 2030 roku za lata 2009-2012 są dostępne na BIP ME >> link

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl