Przejdź do treści

Elektromobilność

Analizując światowe statystyki tempa przyrostu elektrycznych pojazdów i zdając sobie sprawę z unijnych wymogów dotyczących poprawy jakości powietrza, można wyraźnie zaobserwować, że Polskę, podobnie jak inne kraje europejskie, czeka epoka elektryczności w motoryzacji. Wychodząc naprzeciw tym trendom i postępując zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, Ministerstwo Energii przygotowało Program Rozwoju Elektromobilności. Program ten jest projektem wynikającym z działań UE zmierzających do popularyzacji elektromobilności i paliw alternatywnych w krajach Wspólnoty.

Przygotowany przez nas pakiet regulacji prawnych ma za zadanie:

 • wspomóc rozwój ekosystemu elektromobilności (poprzez m.in. zdefiniowanie ram nowego rynku),
 • zwiększyć zastosowanie innych paliw alternatywnych (np. gazu ziemnego LNG i CNG) w Polsce.

Pakiet regulacji opiera się na kreowaniu instrumentów w pięciu obszarach:

 • korzyści dla kierowców,
 • korzyści dla budujących infrastrukturę,
 • korzyści dla transportu publicznego,
 • korzyści dla innowacyjnych firm,
 • korzyści dla producentów pojazdów.  

Program przewidziany jest na lata 2016-2025.

Status programu: realizowany

Decyzją nr 1 z dnia 30 marca 2017 r. Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów powołał Zespół zadaniowy do spraw „Programu Rozwoju Elektromobilności”. Do najważniejszych zadań Zespołu należy m.in. przygotowanie i wypracowanie koncepcji rozwoju elektromobilności w Polsce oraz realizacja i koordynacja projektów w ramach Programu E-bus i E-car.

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Energii

Współpracują:

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Ministerstwo Rzowoju i Inwestycji,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Polski Fundusz Rozwoju,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Polska Agencja Rozwoju Przemysłu,
 • samorządy.

Program a dokumenty strategiczne

Program Rozwoju Elektromobilności jest jednym z projektów flagowych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Realizacja celów SOR oraz Programu Rozwoju Elektromobilności stała się podstawą do stworzenia pakietu regulacyjnego, składającego się z następujących dokumentów strategicznych:

 • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów 16.03.2017;
 • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów 29.03.2017;
 • Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r.;
 • Projektu ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (UC 79), przyjętego przez Radę Ministró 20 marca 2018 r.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w naszym kraju oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy tego obszaru.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych implementują regulacje europejskie dotyczące m.in. warunków budowy infrastruktury dla paliw alternatywnych w 32 polskich aglomeracjach.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma stymulować rozwoju elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw energii ma za zadanie wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa.

Cel projektu

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce wskazał cele projektu elektromobilności, zaliczając do nich:  

 1. Stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności Polaków poprzez upowszechnienie infrastruktury ładowania i zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych;
 2. Rozwój przemysłu elektromobilności;
 3. Stabilizację sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z siecią.

Warunkiem sukcesu rozwoju elektromobilności jest stworzenie podstaw dla ekosystemu elektromobilności, koordynacja działań w zakresie rozwoju przemysłu elektromobilności i stymulowanie popytu na pojazdy elektryczne oraz wzorcowa rola administracji.

W celu realizacji zamierzonych celów Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce wskazał na potrzebę działań w 5 obszarach:

 • zmiana świadomości potencjalnych użytkowników;
 • opracowanie systemu korzyści dla użytkownika pojazdu elektrycznego;
 • rozwój producentów w segmencie elektromobilności;
 • zmiany regulacyjne warunkujące rozwój elektromobilności;
 • dostosowanie sieci energetycznej

Oczekiwane rezultaty

Ministerstwo Energii poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych, dedykowanych elektromobilności, prognozuje:

W 2020 r. w 32 wybranych aglomeracjach:

 • w segmencie pojazdów napędzanych energią elektryczną:
  • po drogach poruszać się będzie 50 tys. pojazdów,
  • powstanie 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania,
  • powstanie 400 punktów o dużej mocy ładowania,
 • w segmencie aut napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG:
  • po drogach poruszać się będzie 3 tys. pojazdów,
  • powstanie 70 punktów tankowania.

W 2025 r. na poziomie ogólnopolskim:

 • w segmencie aut napędzanych energią elektryczną:
  •  po drogach poruszać się będzie 1 mln pojazdów elektrycznych,
 • w segmencie aut napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG:
  • po drogach poruszać się będzie 54 tys. pojazdów,
  • będą  dostępne 32 punkty ładowania wzdłuż sieci bazowej TEN-T,
 • w segmencie aut zasilanych LNG:
  • po drogach poruszać się będzie 3 tys. pojazdów,
  • powstanie 14 punktów tankowania LNG wzdłuż sieci bazowej TEN-T,
 • będą funkcjonować instalacje do bunkrowania statków LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście.

Harmonogram realizacji programu

Legislacja

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce

Przyjęty przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Przyjęte przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Weszła w życie 22 lutego 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadzająca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Przyjęta przez Radę Ministrów 20 marca 2018 r. Planowane wejście w życie: II kwartał 2018 r. Planowane uruchomienie finansowania I kwartał 2019 r.

Wdrażanie projektu

I faza – charakter przygotowawczy.

2016-2018

II faza – na podstawie uruchomionych projektów pilotażowych sporządzony zostanie katalog dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie elektromobilności.

2019-2020

III faza – elektromobilność postrzegana jako odpowiedź na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości.

2020-2025


Źródła finansowania

Ze względu na konieczność szybkiej akceleracji polskich innowacyjnych rozwiązań w obszarze elektromobilności oraz budowy infrastruktury bazowej, część finansowania będzie pochodziła z budżetu państwa. Przy czym jednym z priorytetów wskazanych w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce było uruchomienie zewnętrznego finansowania w zakresie elektromobilności.

Można wskazać następujące obszary finansowania rozwoju elektromobilności:

 • Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (państwowy fundusz celowy), którego zadaniem będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności (pojazdy napędzane energią elektryczną) i transportu opartego na paliwach alternatywnych (CNG, LNG, biopaliwa i inne paliwa odnawialne). Przychodami Funduszu będą m.in. środki z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego, wpływy z tytułu opłaty zastępczej oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Nowelizacja ustawy zakłada także wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego. Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą przychód NFOŚiGW (85%) i Funduszu (15%). Uruchomienie finansowania przewidziane jest w roku 2019.
 • programy wsparcia elektromobilności we współpracy z NFOŚiGW:
  • pierwszy to program dedykowany autobusom elektrycznym.
  • drugi to duży program propopytowy z kapitalizacją ok. 3 mld zł. W zakresie finansowania tego ostatniego znajdą się: zakup samochodów elektrycznych przez administrację publiczną; budowa infrastruktury ładowania dla autobusów i samochodów; dofinansowanie projektów pilotażowych w samorządach oraz zakup autobusów elektrycznych.
 • program Bezemisyjny Transport Publiczny we współpracy z NCBiR, którego produktem będzie budowa autobusu elektrycznego o ulepszonych parametrach. NCBiR wraz z samorządami (partnerami programu) zdefiniują konkretne potrzeby i możliwości miast, jak choćby oczekiwany poziom wydajności, czy maksymalne koszty nowych pojazdów. Następnie wspólnie wystąpią w roli zamawiającego w postępowaniu publicznym, które wyłoni wykonawców projektów B+R. Konsorcja badawcze będą realizowały projekty etapowo, a po każdym z etapów NCBiR będzie ograniczał liczbę wykonawców, doprowadzając do końca procesu badawczego (tj. etapu prototypu) jedynie jeden bądź dwa najlepsze projekty. W analogicznej formule planowane jest uruchomienie w NCBiR programu dedykowanego infrastrukturze oraz samochodowi elektrycznemu do 3,5 t. Nad założeniami tego ostatniego programu pracuje aktualnie Departament Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii.
 • program dla małych i średnich przedsiębiorstw na dofinansowanie projektów z branży elektromobilności (Badania na rynek) we współpracy z PARP . Po dofinansowanie zgłosiły się dwa podmioty, obecnie trwa ich ocena. Program miał charakter pilotażowy (kapitalizacja 50 mln zł) i w zależności od wniosków z ewaluacji będzie uruchomiony w analogicznej lub nieco zmienionej formule, ale z większą alokacją. Ponadto, planowane jest uruchomienie pilotażowego akceleratora dedykowanego tej branży.
 • finansowanie ze środków europejskich - Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Polska wschodnia 2.1 Zrównoważony transport miejski.

Proponowana wartość realizowanych projektów:

 • FNT: 6,4 mld zł.
 • NCBiR: programy INNOMOTO, Bezemisyjny Transport Publiczny; budżety powołanych konkursów kształtują się na poziomie 350 mln zł. 
 • NFOŚiGW: programy GEPARD; Narodowy Fundusz będzie dysponował środkami rzędu 3 mld zł w ciągu 5 lat. 
 • Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Polska wschodnia 2.1 Zrównoważony transport miejski; łączne budżety programów będą wynosić ok. 11,4 mld zł.
 • PARP: Badania na rynek z budżetem ok. 50 mln zł.

Metodyka zarządzania i realizacji programu - Komitet Sterujący

Przewodniczący: Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,

Zastępca Przewodniczącego: Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiebiorczości i Technologii.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Za realizację Programu odpowiadają Kierownicy Programów (E-bus i E-car) oraz Koordynator Programów. Poszczególne projekty w ramach programów są realizowane przez Liderów Projektów.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce przewiduje działania, które stworzą warunki do rozwoju i optymalnego rozmieszczania infrastruktury bazowej ładowania/tankowania paliw alternatywnych do tzw. miejsc krytycznych, tj. tam gdzie brak punków ładowania/tankowania będzie zmniejszał funkcjonalność pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. W praktyce punkt ciężkości zostanie położony na infrastrukturę w dużych aglomeracjach i wzdłuż transeuropejskich korytarzy transportowych przebiegających przez obszar Polski. Równolegle Plan proponuje narzędzia rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, które doprowadzą do wzrostu ilości pojazdów elektrycznych, w momencie gdy gotowa będzie istotna część infrastruktury.

Dodatkowym czynnikiem, który został wzięty pod uwagę przy proponowaniu sekwencji działań, jest konieczność powiązania rozwoju przemysłu elektromobilności i rynku pojazdów z rozwojem sieci elektroenergetycznej. Zachęty do zakupu pojazdów zostaną zintensyfikowane w momencie, gdy przemysł będzie w stanie odpowiedzieć na wygenerowany przez instrumenty wsparcia popyt, a sieć będzie w stanie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie na energię do ładowania pojazdów.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz rozproszenie kompetencji koordynacja projektu wymaga współpracy pomiędzy administracją centralną i samorządową.

Kontakt

Ministerstwo Energii

Departament Innowacji i Rozwoju Technologii

Alicja Pawłowska

tel. 22 695 81 61

E-mail: Alicja.Pawlowska@me.gov.pl

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu,
 • Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Ministerstwo Energii

Departament Ropy i Gazu

Szymon Byliński

tel. 22 693 47 11

E-mail: Szymon.Bylinski@me.gov.pl

 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Podstawa prawna

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl