Przejdź do treści

Global Methane Initiative (do 2010 r. Methane to Markets)

Strony redaguje Departament Innowacji i Przemysłu 

O   P R O G R A M I E :

Methane to Markets Partnership” (M2M) – międzynarodowy program mający na celu ograniczenie emisji metanu oraz jego energetyczne wykorzystanie w gospodarce, ustanowiony został z inicjatywy Stanów Zjednoczonych dn. 16 listopada 2004 r. W dniu 27 lutego 2007 r. Minister Gospodarki, podpisując Terms of Reference, włączył Polskę do przedmiotowej Inicjatywy.

W dniu 1 pażdziernika 2010 r. na spotkaniu w Meksyku, przyjmując Deklarację Ministerialną, podniesiono rangę Partnerstwa na Global Methane Initiative - GMI (Globalna Inicjatywa ws. Metanu). Na spotkaniu przyjęto także zmienioną wersję dokumentu Terms of Reference, który będzie obowiązywał przez następne 5 lat.

Członkami Global Methane Initiative są: Argentyna, Australia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Dominikana, Ekwador, Etiopia, Filipiny, Finlandia, Ghana, Gruzja, Indie, Indonezja, Japonia, Jordania, Kanada, Kazachstan, Kolumbia, Komisja Europejska, Korea, Meksyk, Mongolia, Niemcy, Nigeria, Nikaragua, Norwegia, Pakistan, Peru, Polska, Rosja, Serbia, Stany Zjednoczone Ameryki, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, a także ponad 1000 organizacji publicznych i prywatnych.

Realizacja działań GMI obejmuje  pozyskiwanie metanu z:  

 • kopalń węgla,
 • składowisk odpadów (gaz składowiskowy) i gospodarki ściekowej,
 • instalacji gazowych i naftowych,
 • rolnictwa.

Działania GMI koncentrują się na ekonomicznie efektywnych sposobach odzysku metanu i wykorzystywania go jako źródła czystej energii. Ich realizacja przyczynia się do: wzrostu gospodarczego dzięki powtórnemu wykorzystaniu odpadów metanowych, ochrony środowiska, przez poprawę jakości powietrza, poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

W Polsce działania Global Methane Initiative realizowane są przez wyznaczone urzędy i instytucje. Do ich koordynacji wyznaczone zostało Ministerstwo Gospodarki.

Strona internetowa programu www.globalmethane.org 

 

M E T A N - W Ł A Ś C I W O Ś C I :

Metan (CH4) najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem.

 • Wzór sumaryczny: CH4
 • Numer CAS: 74-82-8
 • Temperatura topnienia: -182°C
 • Temperatura wrzenia: 161,5°C
 • Temperatura krytyczna: -82,6 °C pod ciśnieniem 4.6 MPa (45 atm)
 • Ciśnienie krytyczne: 46,3 bar
 • Wartość opałowa: 11 954 kcal/kg = 50,05 MJ/kg
 • Ciepło spalania: 13 264 kcal/kg = 55,53 MJ/kg

Mieszanina metanu z powietrzem w stosunku objętościowym 1:10 ma własności wybuchowe. Tworzenie się tej mieszaniny w kopalniach węgla kamiennego o proporcji 4,5 – 15% stanowi mieszaninę wybuchową. Bywa częstą przyczyną groźnych w skutkach eksplozji.

Metan jest jednym z głównych gazów wywołujących efekt cieplarniany, jego potencjał cieplarniany jest 25 razy większy niż dwutlenku węgla, a średnia zawartość w atmosferze wynosi 1,7 ppm (w ciągu minionych dwustu lat wzrosła ponad dwukrotnie).

Występowanie metanu:

 • jest składnikiem gazu ziemnego,
 • występuje z ropą naftową i złożami węgla kamiennego,
 • tworzy się w przyrodzie w wyniku beztlenowego rozkładu szczątków organicznych.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl