Przejdź do treści

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 994/2010 z 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE opracowany został Plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

Celem dokumentu jest przedstawienie środków oraz procedur postępowania, w tym schematów obiegu informacji oraz działań podejmowanych w celu przeciwdziałania, ograniczenia lub usunięcia skutków zakłóceń w dostawach gazu ziemnego wysokometanowego, jak również środków i procedur mających na celu zapobieganie zakłóceniom w dostawach gazu w poszczególnych stanach kryzysowych: w stanie wczesnego ostrzeżenia, w  stanie alarmowym oraz w  stanie nadzwyczajnym.

III edycja - 2016 r.

(pobierz plik.pdf)

Emergency Plan

(pobierz plik.pdf)

II edycja - 2014 r.

(pobierz plik .pdf)

I edycja - 2013 r.

(pobierz plik .pdf)

Plan Działań Zapobiegawczych

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE opracowany został Plan Działań Zapobiegawczych. Dokument zawiera propozycje działań, których realizacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski w sektorze gazu ziemnego. Wskazane w niniejszym dokumencie działania zapobiegawcze są spójne z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Ich realizacja pozwoli również na dostosowanie polskiego rynku gazu ziemnego do przepisów wynikających z III pakietu energetycznego i zaleceń zawartych w raporcie krajowym do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie rynku wewnętrznego energii z dnia 15 listopada 2012 r.

Plan Działań Zapobiegawczych był przedmiotem konsultacji z sąsiednimi Państwami Członkowskimi UE.

III edycja - 2016 r.

(pobierz plik.pdf)

Preventive Action Plan

(pobierz plik.pdf)

II edycja - 2014 r.

(pobierz plik .pdf)

I edycja 2013 r.

(pobierz plik .pdf)

Organ właściwy odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostaw gazu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1059), ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, poz. zm.) oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczególowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz.U. Nr 248, poz. 1478), Minister Gospodarki działa jako organ właściwy w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE.

Informacje w zakresie obowiązków świadczenia usług publicznych związanych z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego, wynikających z przepisów prawa krajowego.

(pobierz plik .pdf)

(pobierz plik .pdf)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl