Przejdź do treści

Ogłoszenie Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach POIiŚ 2014-2020

miniatura zdjęcia

W dniu 1 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1941). Regulacja została przygotowana w związku z perspektywą finansową na lata 2014-2020, w celu stworzenia krajowej podstawy prawnej do udzielania pomocy na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pomoc udzielana będzie przedsiębiorcom realizującym ww. rodzaje projektów inwestycyjnych, również działającym w ramach porozumień klastrowych.

Głównym celem rozporządzenia jest stworzenie prawnej możliwości udzielania pomocy publicznej (pomocy inwestycyjnej) wyłączonej spod obowiązku notyfikacji pomocy Komisji Europejskiej. Aktualnie brak jest krajowej podstawy prawnej do udzielania pomocy publicznej stanowiącej program pomocowy na lata 2014-2020 w tym zakresie.

Podstawą do wydania rozporządzenia jest art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579).

Przedmiotowa regulacja stanowi program pomocowy w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1808).

Jako program pomocowy regulacja uwzględnia w odpowiednim zakresie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie stanowi podstawę prawną udzielania pomocy publicznej w ramach Oś I PO IiŚ 2014-2020 pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” w zakresie:

 1) działania 1.1, poddziałania 1.1.1 pn. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”;

2) działania 1.2. pn. „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”;

3) działania 1.3., poddziałania 1.3.2. pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”;

4) działania 1.7., poddziałania 1.7.1 pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej”.

Rozporządzenie wejdzie w życie z  dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 2 grudnia 2016 r. i w okresie obowiązywania niniejszego rozporządzenia poszczególne przypadki udzielenia wsparcia zgodnie z warunkami w nim zawartymi oraz zgodnie z zakresem PO IiŚ 2014-2020, nie będą podlegały notyfikacji Komisji Europejskiej.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl