Przejdź do treści

Ministerstwo Energii pionierem w zastosowaniu pomocy zwrotnej

Ministerstwo Energii pionierem w zastosowaniu pomocy zwrotnej

Ministerstwo Energii wspólnie z NFOŚiGW, jako pierwsze instytucje w Polsce, podjęły decyzję o zastosowaniu pomocy zwrotnej, jako formy wsparcia inwestycji, finansowanych w ramach funduszy europejskich.

Co to jest pomoc zwrotna?

 • jedna z form wsparcia, która została dopuszczona  przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • połączenie elementów instrumentu finansowego (wsparcia podlegającego zwrotowi) oraz dotacji (wsparcia bezzwrotnego);
 • „zwrotność” środków umożliwia ich ponowne wykorzystanie na poziomie krajowym, a tym samym wsparcie kolejnych projektów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Czym się charakteryzuje się pomoc zwrotna?

 • znacznie większą elastycznością niż ma to miejsce w przypadku instrumentów finansowych lub dotacji;
 • proporcje pomiędzy komponentami pomocy zwrotnej (częścią zwrotną a bezzwrotną) mogą być kształtowane w zależności od potrzeb danej inwestycji;
 • w przypadku pomocy zwrotnej można stosować mechanizmy motywacyjne, zachęcające beneficjentów do osiągnięcia lepszych efektów, w wyniku realizacji dofinansowanego projektu.

Od kiedy będzie możliwe korzystanie z tej kwoty wsparcia?

 • Ministerstwo Rozwoju 6 grudnia 2016 r. zatwierdziło wzór umowy o dofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach sektora energetyka, dopuszczając tym samym nowy sposób wspierania unijnych inwestycji dla obszaru odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Podziałania i działania, w których funkcjonuje pomoc zwrotna

Obecnie dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej jest przekazywane beneficjentom w następujących działaniach/poddziałaniach:

 • Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie  inwestycji  dotyczących  wytwarzania  energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej alokacja na wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 433 mln zł;
 • Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 618 mln zł;
 • Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie  efektywności  energetycznej w sektorze mieszkaniowym wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 930 mln zł;
 • Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 125 mln zł.

Gdzie znaleźć wzór dofinansowania dla działań z pomocą zwrotną?

Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działań z pomocą zwrotną

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl