Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Aktualizacja Regulaminu naboru i oceny projektów w ramach poddziałań 1.1.2 i 1.4.1

Zdjęcie flagi Unii Europejskiej.

Uprzejmie informujemy, że decyzją z dnia 13 lutego 2017 r. Instytucja Pośrednicząca przyjęła aktualizację Regulaminu naboru i oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla poddziałań 1.1.2  i 1.4.1. W ramach przedmiotowej aktualizacji Regulaminu usunięty został zapis, że projekt, który nie uzyska minimalnej liczby punktów, tj. 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, zostanie wykreślony z Wykazu Projektów Zidentyfikowanych.  Pozostałe aktualizacje w treści Regulaminu stanowią wyłącznie zmiany redakcyjne.  Zmianie uległy załączniki - 3, 4  do Regulaminu oraz załączniki - 7, 8, 32 w zbiorze załączników do WND.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl